Algemene Voorwaarden - Medische Anatomie Afbeeldingen - Animus Medicus – Animus Medicus GmbH Direkt zum Inhalt
Nederlands
EUR

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

§ 1. Algemene bepalingen

(1) Animus Medicus GmbH, Johanna-Dachs-Str. 34, 93055 Regensburg, biedt klanten (consumenten en ondernemers) anatomiekunstafdrukken te koop aan via de eigen onlineshop op www.animus-medicus.de (hierna: Animus Medicus).

(2) De volgende bepalingen zijn van toepassing op overeenkomsten tussen Animus Medicus en de klant, tenzij anders overeengekomen. Relevant is de versie die geldig was op het moment dat het contract werd gesloten. Tegenstrijdige algemene voorwaarden van commerciële klanten moeten door Animus Medicus worden erkend om geldig te zijn.

(3) Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die niet hoofdzakelijk kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of onafhankelijke beroepsactiviteit. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die, bij het aangaan van een juridische transactie, handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

§ 2. Contractafsluiting in de onlineshop, leveringsreservering

(1) De in de onlineshop genoemde producten en diensten vormen doorgaans geen bindend aanbod om een ​​contract af te sluiten; Dit is eerder een uitnodiging aan de klant om Animus Medicus een bindend aanbod te doen om het product te kopen. Door in de onlineshop te bestellen, verklaart de klant zijn bindende contractaanbod. Direct na het verzenden van de bestelling stuurt het bedrijf per geautomatiseerde e-mail een ontvangstbevestiging van de bestelling. Dit houdt geen aanvaarding van de bestelling in. Het bedrijf heeft het recht om het contractaanbod van de klant binnen vijf werkdagen na ontvangst van een orderbevestiging door de klant te accepteren. Anders is de klant niet langer gebonden aan zijn bestelling.

(2) Animus Medicus behoudt zich het recht voor om een ​​ander artikel te leveren dan het gekochte, als dit redelijk is voor de klant. Dit geldt bijvoorbeeld voor technische wijzigingen of gewichtsveranderingen die geen invloed hebben op de functionaliteit van het gekochte artikel, maar ook voor kleine veranderingen in vorm en kleur bij artikelen waarbij het ontwerp geen rol speelt.

(3) De overeenkomst wordt gesloten onder voorbehoud dat bij onjuiste of niet behoorlijke levering door leveranciers de overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk wordt geleverd. Dit geldt niet als Animus Medicus verantwoordelijk is voor het uitblijven van zelfbezorging. Bij niet of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de dienst zal Animus Medicus de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen; In geval van herroeping wordt de tegenprestatie onmiddellijk aan de klant terugbetaald.

§ 3. Prijzen, betalings- en verzendkosten 

(1) De in de aanbiedingen vermelde prijzen zijn zonder uitzondering eindprijzen, d.w.z.H Ze omvatten alle prijscomponenten, inclusief eventuele toepasselijke belastingen.

(2) Tenzij in individuele gevallen anders is overeengekomen, zijn de prijzen exclusief verpakking, vracht, porto en - als de klant ondernemer is - verzekering. Bij het verzenden van de artikelen zijn extra bezorg- en verzendkosten van toepassing; Bij abonnementen gelden er per levering verzendkosten.

(3) De klant garandeert dat hij het juiste en volledige afleveradres heeft opgegeven. Indien er vanwege onjuiste adresgegevens extra kosten voor de verzending ontstaan ​​– zoals nieuwe verzendkosten – moet de klant deze vergoeden als hij verwijtbaar niet het juiste adres heeft opgegeven.

(4) Tenzij anders overeengekomen dient de klant alle bedragen uiterlijk 10 dagen na ontvangst van een factuur te voldoen; Doorslaggevend is de ontvangst van het bedrag door Animus Medicus.

§ 4. Eigendomsvoorbehoud

(1) De goederen blijven onze eigendom totdat ze volledig zijn betaald.

(2) Indien de klant ondernemer is, mag hij de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening verwerken en verkopen, of om een ​​levering en service te verlenen. In geval van verkoop of verbruik tot levering en service van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen komen de contractpartijen overeen dat de klant Animus Medicus zijn betalingsvorderingen uit de doorverkoop of het verrichten van de levering en service vooraf aan Animus Medicus dient te voldoen aan de eindklant toekent, die de opdracht al aanvaardt.

§ 5. Leverings- en verzendingsvoorwaarden 

(1) Tenzij in individuele gevallen anders is overeengekomen, worden de artikelen tegen vooruitbetaling en per verzending geleverd.

(2) Deelleveringen zijn alleen toegestaan ​​als deze voor de klant redelijk zijn of als de klant hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. Zo zijn deelleveringen van een uniform gekocht artikel onredelijk. Deelleveringen hebben geen invloed op de rechten van de klant wegens prestatiestoringen.

(3) Voor ondernemers gaat het risico van accidenteel verlies en accidentele verslechtering van het verkochte artikel over wanneer de goederen worden overgedragen aan zichzelf of aan een persoon die bevoegd is om ze in ontvangst te nemen, en in het geval van postorderaankopen, wanneer de goederen worden afgeleverd bij een geschikte transportpersoon. Voor consumenten gaat het risico van accidenteel verlies en accidentele verslechtering van het verkochte artikel over op de consument wanneer de goederen aan de consument worden overgedragen. Bij de risico-overdracht geldt hetzelfde als bij overdracht, als de klant bij acceptatie in gebreke blijft.

(4) In geval van niet-naleving van de leveringstermijnen als gevolg van tijdelijke prestatiebelemmeringen als gevolg van overmacht (bijv.B oorlog, burgerlijke onrust, natuurrampen) of soortgelijke gebeurtenissen (bijv.B staking of uitsluiting), worden de termijnen verlengd met een periode die overeenkomt met de belemmering van de uitvoering.

§ 6. Transportschade 

Als goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, meld deze fouten dan zo snel mogelijk aan de bezorger en neem onmiddellijk contact op met Animus Medicus. Het niet indienen van een klacht of het niet contacteren van ons heeft geen enkele gevolgen voor uw juridische claims en de handhaving ervan, in het bijzonder uw garantierechten. De klant zal Animus Medicus naar beste vermogen ondersteunen voor zover Animus Medicus deze vorderingen heeft op de betreffende transportonderneming of een claim voor een transportverzekering.

§ 7. Garantie

(1) De klant heeft recht op wettelijke garantierechten jegens Animus Medicus vanwege een aanvankelijk materiaalfout. De klant heeft in eerste instantie recht op latere prestaties, maar de klant behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de prijs te verlagen of de overeenkomst te herroepen; Schadeclaims blijven onaangetast door de bovengenoemde regeling.

(2) In het kader van de vervolgprestatie heeft de consument de keuze of de vervolgprestatie moet plaatsvinden via reparatie (reparatie van het gekochte artikel) of vervangende levering. Animus Medicus daarentegen geeft ondernemers in eerste instantie garantie op gebreken aan het gekochte door middel van reparatie of vervangende levering naar eigen keuze. Indien de klant aanspraak maakt op aanvullende prestaties, is hij verplicht om op verzoek van Animus Medicus het gekochte ter beschikking te stellen voor een overeenkomstig onderzoek ter onderzoek van de ingediende klacht.

(3) Duidelijke gebreken moeten binnen 10 dagen na ontvangst van de goederen door de handelaar in tekstvorm worden gemeld; anders is de bewering van de garantieclaim uitgesloten. Om de deadline te halen, is het voldoende om de melding van gebreken tijdig te verzenden.

§ 8. Aansprakelijkheid 

(1) Animus Medicus is aansprakelijk voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid die gebaseerd is op een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim door Animus Medicus, haar wettelijke vertegenwoordigers of haar plaatsvervangende agenten. Daarnaast is Animus Medicus aansprakelijk voor gegeven garanties en voor schade die gedekt wordt door aansprakelijkheid op grond van dwingende wettelijke regelingen, zoals de Productaansprakelijkheidswet (ProdHaftG). Daarnaast is Animus Medicus aansprakelijk voor andere schade die gebaseerd is op opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en op fraude van haar kant, haar wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. 

(2) Animus Medicus is aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid en die niet valt onder paragraaf 1, zinnen 1 en 2, voor zover de nalatigheid betrekking heeft op de schending van contractuele verplichtingen, waarvan de naleving de uitvoering van het contract tot gevolg heeft. mogelijk is en op welke uitvoering de koper daarom kan vertrouwen (kardinale verplichtingen); De aansprakelijkheid jegens ondernemers is echter beperkt tot de voorzienbare, contracttypische, directe gemiddelde schade, zodat indirecte schade (bijv.B gederfde winst) en gevolgschade zijn uitgesloten. Het bedrag van de schade voor ondernemers is beperkt tot de waarde die overeenkomt met driemaal de waarde van de levering.

(3) Elke verdere aansprakelijkheid is uitgesloten, ongeacht de juridische aard van de beweerde claim.

§ 9. Slotbepalingen 

(1) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. Voor consumenten die de overeenkomst niet voor professionele of commerciële doeleinden sluiten, is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen inzake consumentenbescherming van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft. De bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (VN-Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen) zijn niet van toepassing.

(2) Indien de klant een handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een speciaal fonds van publiek recht is, is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract de maatschappelijke zetel van Animus Medicus. Hetzelfde geldt als de klant geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft of als zijn woonplaats of gewone verblijfplaats op het moment van indiening van de zaak niet bekend is. Het recht om in beroep te gaan bij de rechtbank van een andere wettelijke jurisdictie blijft hierdoor onaangetast.