Privacybeleid - Medische anatomieafbeeldingen – Animus Medicus GmbH Direkt zum Inhalt
Nederlands
EUR

Gegevensbescherming

GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING
Deze gegevensbeschermingsverklaring informeert u over het type, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna “gegevens” genoemd) in het kader van het aanbieden van onze diensten en binnen onze online aanbod en de websites, functies en functies die daarmee samenhangen Inhoud en externe online aanwezigheid, zoalsB. ons sociale mediaprofiel (hierna gezamenlijk “onlineaanbod” genoemd). Wat betreft de gebruikte termen, zoals:B. “Verwerking” of “verantwoordelijke” verwijzen wij naar de definities in Art. 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

VERANTWOORDELIJK
Animus Medicus - Eigenaar. Wichard Lüdje
Johanna-Dachs-Str. 34

93055 Regensburg

SOORTEN VERWERKTE GEGEVENS
Inventarisgegevens (bijv.B., persoonlijke stamgegevens, namen of adressen).Contactgegevens (bijv.B., e-mail, telefoonnummers).
Inhoudsgegevens (bijv.B., tekstinvoer, foto's, video's).
Gebruiksgegevens (bijv.B., bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).
Meta-/communicatiegegevens (bijv.B., apparaatinformatie, IP-adressen).
CATEGORIEËN VAN BETROKKEN PERSONEN
Bezoekers en gebruikers van het onlineaanbod (hierna noemen we de getroffen personen gezamenlijk “gebruikers”).

DOEL VAN DE VERWERKING
- Terbeschikkingstelling van het onlineaanbod, de functies en inhoud ervan.

- Contactverzoeken beantwoorden en communiceren met gebruikers.

- Beveiligingsmaatregelen.

- Bereikmeting/marketing

GEBRUIKTE VOORWAARDEN
“Persoonsgegevens” betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”); Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd als hij of zij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door associatie met een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (bijv.B. Cookie) of kan worden geïdentificeerd aan de hand van een of meer bijzondere kenmerken die uitdrukking geven aan de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

“Verwerking” betekent elke handeling of reeks van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, uitgevoerd met of zonder behulp van geautomatiseerde procedures. De term is breed en omvat vrijwel elke manier waarop gegevens worden verwerkt.

"Pseudonimisering" betekent de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegewezen zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

'Profiling' betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens, die bestaat uit het gebruik van die persoonlijke gegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, het analyseren of voorspellen van de gezondheid , persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsing van die natuurlijke persoon.

De “verwerkingsverantwoordelijke” is de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan dat alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

“Verwerker” betekent een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan dat namens de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

RELEVANTE RECHTSGRONDSLAG
In overeenstemming met Art. 13 AVG informeren wij u over de wettelijke basis voor onze gegevensverwerking. Voor gebruikers die binnen het toepassingsgebied van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vallen, d.w.z.H van de EU en de EEG, tenzij de rechtsgrondslag in de gegevensbeschermingsverklaring wordt vermeld, geldt het volgende:

De wettelijke basis voor het verkrijgen van toestemming is Art. 6 lid. 1 verlicht. a en art. 7 AVG;

De wettelijke basis voor verwerking om onze diensten te vervullen, contractuele maatregelen uit te voeren en vragen te beantwoorden is Art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG;

De wettelijke basis voor verwerking om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen is Art. 6 lid. 1 verlicht. c AVG;

In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, is Art. 6 lid. 1 verlicht. d AVG als rechtsgrondslag.

De wettelijke basis voor de verwerking die nodig is om een ​​taak uit te voeren die in het algemeen belang is of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag van de verantwoordelijke persoon, is Art. 6 lid. 1 verlicht. e AVG.

De wettelijke basis voor verwerking om onze legitieme belangen te beschermen is Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG.

De verwerking van gegevens voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verzameld, wordt bepaald in overeenstemming met de bepalingen van artikel 6, lid. 4 AVG.

De verwerking van bijzondere gegevenscategorieën (volgens Art. 9 par. 1 AVG) wordt bepaald in overeenstemming met de bepalingen van Art. 9 par. 2 AVG.

BEVEILIGINGSMAATREGELEN
Wij nemen maatregelen in overeenstemming met de wettelijke vereisten, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, omvang, omstandigheden en doeleinden van de verwerking, evenals de verschillende waarschijnlijkheid van optreden en ernst van het risico voor de rechten en vrijheden Mensen, passende technische en organisatorische maatregelen om een ​​op het risico afgestemd beschermingsniveau te garanderen.

De maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke toegang tot de gegevens te controleren, evenals de toegang, invoer, overdracht, het beveiligen van de beschikbaarheid en de scheiding ervan. We hebben ook procedures opgezet om de uitoefening van de rechten van de betrokkenen, het verwijderen van gegevens en de reactie op bedreigingen van gegevens te garanderen. Ook bij de ontwikkeling houden wij rekening met de bescherming van persoonsgegevens. Selectie van hardware, software en procedures, in overeenstemming met het principe van gegevensbescherming door technologieontwerp en gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen.

SAMENWERKING MET VERWERKERS, GEZAMENLIJKE CONTROLES EN DERDE PARTIJEN
Als we, als onderdeel van onze verwerking, gegevens bekendmaken aan andere mensen en bedrijven (verwerkers, gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken of derde partijen), deze aan hen doorgeven of hen anderszins toegang verlenen op de gegevens kan dit alleen op basis van wettelijke toestemming (bijv.B. als een overdracht van gegevens aan derden, zoals betalingsdienstaanbieders, noodzakelijk is om het contract uit te voeren), hebben gebruikers ermee ingestemd, is dit vereist door een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen (bijv.B. bij gebruik van agenten, webhosts, enz.)

Als we gegevens openbaar maken, doorgeven of anderszins toegang verlenen aan andere bedrijven in onze bedrijvengroep, gebeurt dit met name voor administratieve doeleinden als een legitiem belang en daarnaast op een basis die voldoet aan de wettelijke vereisten.

OVERDRACHT NAAR DERDE LANDEN
Als we gegevens verwerken in een derde land (d.w.z.H buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of de Zwitserse Bondsstaat) of dit in het kader van het gebruik van diensten van derden of openbaarmaking, of Als gegevens worden overgedragen aan andere personen of bedrijven, gebeurt dit alleen als dit is om aan onze (pre-)contractuele verplichtingen te voldoen, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. Behoudens wettelijke of contractuele toestemmingen zullen wij de gegevens alleen verwerken of achterlaten in een derde land als aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. DH de verwerking vindt b.v.B. op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende bepaling van een gegevensbeschermingsniveau dat gelijkwaardig is aan dat van de EU (bijv.B. voor de VS via het “Privacy Shield”) of naleving van officieel erkende bijzondere contractuele verplichtingen.

RECHTEN VAN DE BETROKKENEN
U heeft het recht om bevestiging te vragen of de betreffende gegevens worden verwerkt en om informatie over deze gegevens op te vragen, evenals verdere informatie en een kopie van de gegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Dat heb je dienovereenkomstig gedaan. In overeenstemming met de wettelijke vereisten heeft u het recht om te verzoeken dat de gegevens die op u betrekking hebben, worden aangevuld of dat onjuiste gegevens die op u betrekking hebben, worden gecorrigeerd.

In overeenstemming met de wettelijke vereisten heeft u het recht om te eisen dat de betreffende gegevens onmiddellijk worden verwijderd, of Als alternatief kunt u een beperking van de verwerking van de gegevens aanvragen in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

U heeft het recht om te verzoeken dat de gegevens over u die u aan ons heeft verstrekt, worden ontvangen in overeenstemming met de wettelijke vereisten en om te verzoeken dat deze worden doorgegeven aan andere verantwoordelijke partijen.

U heeft tevens het recht om, in overeenstemming met de wettelijke vereisten, een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

RECHT VAN HERROEPING
U heeft het recht om uw toestemming met werking voor de toekomst in te trekken.

RECHT VAN BEZWAAR
U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Er kan met name bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking voor directe reclamedoeleinden.

COOKIES EN RECHT VAN BEZWAAR TEGEN DIRECTE ADVERTENTIE
“Cookies” zijn kleine bestanden die op de computers van gebruikers worden opgeslagen. In de cookies kan verschillende informatie worden opgeslagen. Een cookie wordt voornamelijk gebruikt om informatie over een gebruiker (of het apparaat waarop de cookie wordt opgeslagen) tijdens of na uw bezoek aan een online aanbod. Als tijdelijke cookies, of “Sessiecookies” of “tijdelijke cookies” zijn cookies die worden verwijderd nadat een gebruiker een onlineaanbod verlaat en zijn browser afsluit. In zo’n cookie bijvoorbeeld:B. de inhoud van een winkelwagentje in een online winkel of een inlogstatus kan worden opgeslagen. Cookies die ook na het sluiten van de browser opgeslagen blijven, worden “permanent” of “persistent” genoemd. Zo kan b.v.B. de inlogstatus wordt opgeslagen wanneer gebruikers deze na enkele dagen bezoeken. In zo’n cookie kunnen ook de interesses van gebruikers worden opgeslagen, die worden gebruikt voor bereikmeting of marketingdoeleinden. “Third-party cookies” zijn cookies die worden aangeboden door andere aanbieders dan de persoon die verantwoordelijk is voor de exploitatie van het online aanbod (anders worden ze, als het alleen hun cookies zijn, “first-party cookies” genoemd).

We kunnen tijdelijke en permanente cookies gebruiken en leggen dit uit in onze gegevensbeschermingsverklaring.

Als gebruikers niet willen dat er cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de overeenkomstige optie in de systeeminstellingen van hun browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden kan voor een groot aantal diensten, vooral in het geval van tracking, via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/ worden aangegeven. Bovendien kan het opslaan van cookies worden bereikt door ze in de browserinstellingen uit te schakelen. Houd er rekening mee dat dan mogelijk niet alle functies van dit onlineaanbod kunnen worden gebruikt.

VERWIJDERING VAN GEGEVENS
De door ons verwerkte gegevens worden verwijderd of de verwerking ervan wordt beperkt in overeenstemming met wettelijke vereisten. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze gegevensbeschermingsverklaring, worden de door ons opgeslagen gegevens verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met eventuele wettelijke bewaarplichten.

Tenzij de gegevens worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. DH de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden verwerkt. Dit geldt b.v.B. voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.

WIJZIGINGEN EN UPDATES VAN HET PRIVACYBELEID
Wij vragen u om uzelf regelmatig te informeren over de inhoud van onze gegevensbeschermingsverklaring. Wij zullen de gegevensbeschermingsverklaring aanpassen zodra wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. Wij zullen u informeren zodra de wijzigingen leiden tot uw deelname (bijv.B. toestemming) of andere individuele kennisgeving is vereist.

BEDRIJFSGERELATEERDE VERWERKING
Wij verwerken ook

- contractgegevens (bijv.B., voorwerp van het contract, looptijd, klantencategorie).

- Betalingsgegevens (bijv.B., bankgegevens, betalingsgeschiedenis)

van onze klanten, geïnteresseerde partijen en zakenpartners met het oog op het leveren van contractuele diensten, service en klantenservice, marketing, reclame en marktonderzoek.

ORDERVERWERKING IN DE ONLINE SHOP EN KLANTACCOUNT
In het kader van het bestelproces in onze onlineshop verwerken wij de gegevens van onze klanten om hen in staat te stellen de geselecteerde producten en diensten, evenals hun betaling en levering. om uitvoering mogelijk te maken.

De verwerkte gegevens omvatten inventarisgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens en de bij de verwerking betrokken personen zijn onder meer onze klanten, geïnteresseerde partijen en andere zakenpartners. De verwerking vindt plaats met het oog op het verlenen van contractuele diensten in het kader van de exploitatie van een online winkel, facturering, levering en klantenservice. Wij gebruiken sessiecookies om de inhoud van het winkelwagentje op te slaan en permanente cookies om de inlogstatus op te slaan.

De verwerking vindt plaats om onze diensten te vervullen en contractuele maatregelen uit te voeren (bijv.B. Het uitvoeren van bestelprocessen) en voor zover vereist door de wet (bijv.B., wettelijk verplichte archivering van zakelijke transacties voor commerciële en fiscale doeleinden). De als noodzakelijk gemarkeerde informatie is vereist voor het opstellen en uitvoeren van het contract. Wij geven de gegevens alleen aan derden door in het kader van levering, betaling of in het kader van wettelijke toestemmingen en verplichtingen, evenals als dit gebaseerd is op onze legitieme belangen, waarover wij u informeren in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring ( bijv.B., aan juridische en belastingadviseurs, financiële instellingen, vrachtbedrijven en autoriteiten).

Gebruikers kunnen optioneel een gebruikersaccount aanmaken, met name door hun bestellingen te kunnen bekijken. Als onderdeel van de registratie wordt de vereiste verplichte informatie aan gebruikers verstrekt. Gebruikersaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet worden geïndexeerd door zoekmachines. Als gebruikers hun gebruikersaccount hebben beëindigd, worden hun gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount verwijderd, tenzij het bewaren ervan om commerciële of fiscale redenen noodzakelijk is. Informatie in het klantaccount blijft bewaard totdat deze wordt verwijderd en vervolgens wordt gearchiveerd in het geval van een wettelijke verplichting of onze legitieme belangen (bijv.B., in geval van juridische geschillen). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om vóór het einde van het contract een back-up van hun gegevens te maken als het contract wordt beëindigd.

Als onderdeel van het registratie- en herregistratieproces en het gebruik van onze onlinediensten slaan wij het IP-adres en het tijdstip van de betreffende gebruikersactie op. De opslag is gebaseerd op onze legitieme belangen, evenals de bescherming van de gebruiker tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. Deze gegevens worden in beginsel niet doorgegeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het nastreven van onze juridische aanspraken uit een gerechtvaardigd belang of daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

De verwijdering vindt plaats na het verstrijken van de wettelijke garantie en andere contractuele rechten of verplichtingen (bijv.B.betalingsvorderingen of prestatieverplichtingen uit contracten met klanten), waarbij elke drie jaar de noodzaak van het opslaan van de gegevens wordt gecontroleerd; Bij opslag op grond van wettelijke archiveringsverplichtingen vindt verwijdering plaats na het verstrijken ervan.

EXTERNE BETALINGSDIENSTENAANBIEDERS
Wij maken gebruik van externe betalingsdienstaanbieders via wier platforms gebruikers en wij betalingstransacties kunnen uitvoeren (bijv.B., elk met een link naar de gegevensbeschermingsverklaring, Paypal (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full), Klarna (https://www.klarna.com/de/datenschutz/), Skrill (https://www.skrill.com/de/fusszeile/datenschutzrichtlinie/), Giropay (https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutz-agb/), Visa (https://www.visa.de/datenschutz), Mastercard (https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html), American Express (https://www.americanexpress.com/de/content/privacy-policy-statement.html)

In het kader van de uitvoering van contracten maken wij gebruik van de betalingsdienstaanbieders op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. B AVG. Bovendien maken wij gebruik van externe betalingsdienstaanbieders op basis van onze legitieme belangen in overeenstemming met. Kunst 6 lid. 1 verlicht. F AVG om onze gebruikers effectieve en veilige betalingsmogelijkheden te bieden.

De gegevens die door de betalingsdienstaanbieders worden verwerkt, omvatten inventarisgegevens, zoals:B. de naam en het adres, bankgegevens, zoals:B. Rekeningnummers of creditcardnummers, wachtwoorden, TAN's en controlesommen, evenals contract-, bedragen en ontvangergerelateerde informatie. De informatie is nodig om de transacties uit te voeren. De ingevoerde gegevens worden echter uitsluitend door de betalingsdienstaanbieders verwerkt en opgeslagen. DH Wij ontvangen geen account- of creditcardgerelateerde informatie, maar alleen informatie met bevestiging of negatieve informatie over de betaling. Onder bepaalde omstandigheden kunnen de gegevens door de betalingsdienstaanbieder aan kredietinformatiebureaus worden doorgegeven. Het doel van deze verzending is het controleren van de identiteit en kredietwaardigheid. Hiervoor verwijzen wij naar de algemene voorwaarden en gegevensbeschermingsinformatie van de betalingsdienstaanbieders.

De algemene voorwaarden en gegevensbeschermingsinformatie van de respectieve betalingsdienstaanbieders zijn van toepassing op de betalingstransacties, die beschikbaar zijn op de respectieve websites of Transactieapplicaties zijn toegankelijk. Wij verwijzen hier ook naar voor meer informatie en om annulerings-, informatie- en andere rechten van de betrokkenen te doen gelden.

CONTACT OPNEMEN
Als u contact met ons opneemt (bijv.B. via contactformulier, e-mail, telefoon of via social media) worden de gegevens van de gebruiker gebruikt om het contactverzoek af te handelen en overeenkomstig af te handelen. Kunst 6 lid. 1 verlicht. B (als onderdeel van contractuele/precontractuele relaties), Art. 6 lid. 1 verlicht. F (overige verzoeken) AVG verwerkt. Gebruikersinformatie kan worden opgeslagen in een klantrelatiebeheersysteem (“CRM-systeem”) of een vergelijkbare onderzoeksorganisatie.

We verwijderen de verzoeken als ze niet langer nodig zijn. Iedere twee jaar beoordelen wij de noodzaak; Daarnaast gelden de wettelijke archiveringsverplichtingen.

NIEUWSBRIEF
Met de volgende informatie informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief, de registratie-, verzendings- en statistische evaluatieprocedures en uw rechten om bezwaar te maken. Door u te abonneren op onze nieuwsbrief, gaat u akkoord met de ontvangst ervan en de beschreven procedures.

Inhoud van de nieuwsbrief: Wij versturen alleen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische mededelingen met promotionele informatie (hierna “nieuwsbrief”) met toestemming van de ontvanger of wettelijke toestemming. Als de inhoud bij de aanmelding voor de nieuwsbrief specifiek wordt beschreven, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruiker. Onze nieuwsbrieven bevatten ook informatie over onze producten en bijbehorende informatie (bijv.B. Veiligheidsinstructies), aanbiedingen, acties en ons bedrijf.

Dubbele opt-in en loggen: Registratie voor onze nieuwsbrief vindt plaats in een zogenaamde Dubbele opt-in-procedure. DH Na registratie ontvangt u een e-mail waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand kan inloggen met het e-mailadres van iemand anders. Inschrijvingen voor de nieuwsbrief worden geregistreerd om bewijs van het registratieproces te kunnen leveren in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Dit omvat het opslaan van de registratie- en bevestigingstijden, evenals het IP-adres. Ook wijzigingen in uw bij de verzenddienst opgeslagen gegevens worden geregistreerd.

Registratiegegevens: Om u aan te melden voor de nieuwsbrief is het voldoende om uw e-mailadres op te geven. Optioneel vragen wij u een naam op te geven, zodat u persoonlijk aangesproken kunt worden in de nieuwsbrief.

Het verzenden van de nieuwsbrief en de daarmee samenhangende succesmeting zijn gebaseerd op de toestemming van de ontvanger in overeenstemming met. Kunst 6 lid. 1 verlicht. een, art. 7 AVG i.vm § 107 par. 2 TKG of als toestemming niet vereist is, op basis van onze legitieme belangen bij direct marketing in overeenstemming met. Kunst 6 lid. 1 liter F AVG ik.vM § 107 par. 2 en 3 TKG.

Het registratieproces wordt geregistreerd op basis van onze legitieme belangen in overeenstemming met. Kunst 6 lid. 1 verlicht. f AVG. Ons belang ligt bij het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem dat onze zakelijke belangen dient, voldoet aan de verwachtingen van gebruikers en ons ook in staat stelt bewijs van toestemming te leveren.

Annulering/intrekking - U kunt uw ontvangst van onze nieuwsbrief op elk moment annuleren, d.w.z.H Trek uw toestemming in. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link waarmee u zich kunt afmelden voor de nieuwsbrief. We kunnen de uitgeschreven e-mailadressen maximaal drie jaar bewaren op basis van onze legitieme belangen voordat we ze verwijderen, om te kunnen bewijzen dat er eerder toestemming is gegeven. De verwerking van deze gegevens beperkt zich tot het doel van eventuele verdediging tegen claims. Een individueel verzoek tot verwijdering is te allen tijde mogelijk, op voorwaarde dat tegelijkertijd het eerdere bestaan ​​van toestemming wordt bevestigd.

Abonneer u op onze e-mailnieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte gegevens voor het versturen van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde Dubbele opt-in-procedure. Dit betekent dat wij u alleen een e-mailnieuwsbrief sturen als u uitdrukkelijk aan ons heeft bevestigd dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Wij sturen u dan een bevestigingsmail waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u de nieuwsbrief in de toekomst wilt ontvangen door op de betreffende link te klikken. Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, slaan wij uw door de internetprovider (ISP) ingevoerde IP-adres op, evenals de datum en het tijdstip van registratie, om eventueel misbruik van uw e-mailadres later te kunnen traceren. De gegevens die wij verzamelen wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend gebruikt voor reclamedoeleinden via de nieuwsbrief.

U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de in het begin genoemde verantwoordelijke. Zodra u zich heeft afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze nieuwsbriefdistributielijst, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om uw gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij informeren u in deze verklaring.


Versturen van de e-mailnieuwsbrief naar bestaande klanten

Als u ons uw e-mailadres geeft bij de aankoop van goederen of Als u ons diensten heeft verleend, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig aanbiedingen te doen voor soortgelijke goederen of Om u, bijvoorbeeld reeds aangeschafte diensten, uit ons assortiment per e-mail toe te sturen. Hiervoor moeten wij, in overeenstemming met artikel 7 Para. 3 UWG heeft geen aparte toestemming van u nodig. In dit opzicht vindt de gegevensverwerking uitsluitend plaats op basis van ons legitieme belang bij gepersonaliseerde directe reclame in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG. Als u in eerste instantie bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, zullen wij geen e-mails verzenden. U heeft te allen tijde het recht om met toekomstig effect bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het bovengenoemde reclamedoel door de in het begin genoemde verantwoordelijke hiervan op de hoogte te stellen. Hiervoor betaalt u alleen transmissiekosten volgens de basistarieven. Zodra uw bezwaar is ontvangen, wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk stopgezet.


Nieuwsbrief verzenden via Klaviyo

Onze e-mailnieuwsbrieven worden verzonden via de technische dienstverlener "Klaviyo", 225 Franklin St, Boston, MA 02110, VS (http://www.klaviyo.com/), aan wie wij uw e-mail doorgeven de gegevens die u verstrekt bij de aanmelding voor de nieuwsbrief. Deze overdracht vindt plaats in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG en dient ons legitieme belang bij het gebruik van een reclame-effectief, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. Houd er rekening mee dat uw gegevens doorgaans naar een server van Klaviyo in de VS worden overgebracht en daar worden opgeslagen. Klaviyo gebruikt deze gegevens om namens ons nieuwsbrieven te versturen. Klaviyo gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers niet om hen zelf aan te schrijven of door te geven aan derden. Om uw gegevens in de VS te beschermen, hebben wij een gegevensverwerkingsovereenkomst met Klaviyo (“Data Processing Agreement”), waarin Klaviyo zich ertoe verbindt de gegevens van onze gebruikers te beschermen, deze namens ons te verwerken in overeenstemming met de gegevensbeschermingsvoorschriften en in het bijzonder niet aan derden doorgeven.

Je kunt het privacybeleid van Klaviyo hier bekijken: https://www.klaviyo.com/privacy

Melding van de beschikbaarheid van goederen via e-mail

Als wij u de mogelijkheid bieden om u per e-mail te informeren over het tijdstip van beschikbaarheid van geselecteerde, tijdelijk niet beschikbare artikelen in onze onlineshop, kunt u zich aanmelden voor onze e-mailnotificatieservice voor productbeschikbaarheid. Als u zich registreert voor onze e-mailnotificatieservice voor productbeschikbaarheid, sturen wij u een eenmalig e-mailbericht over de beschikbaarheid van het door u geselecteerde artikel. De enige verplichte informatie voor het verzenden van deze melding is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en zal indien nodig worden verstrekt. gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor het versturen van deze melding maken wij gebruik van de zogenaamde Dubbele opt-in-procedure. Dit betekent dat wij u alleen een overeenkomstig bericht sturen als u ons uitdrukkelijk heeft bevestigd dat u akkoord gaat met het ontvangen van een dergelijk bericht. Wij sturen u vervolgens een bevestigingsmail waarin we u vragen te bevestigen dat u een dergelijke melding wilt ontvangen door op de betreffende link te klikken. Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG. Wanneer u zich registreert voor onze e-mailmeldingsservice over de beschikbaarheid van producten, slaan wij uw door de internetprovider (ISP) geregistreerde IP-adres op, evenals de datum en het tijdstip van registratie om mogelijk misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te voorkomen. begrijpen. De gegevens die wij verzamelen wanneer u zich registreert voor onze e-mailnotificatieservice over de beschikbaarheid van producten, worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over de beschikbaarheid van een specifiek artikel in onze onlineshop. U kunt zich op elk moment afmelden voor de e-mailmeldingsservice over de beschikbaarheid van producten door een bericht te sturen naar de in het begin genoemde verantwoordelijke. Zodra u zich heeft afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze mailinglijst die voor dit doel is opgezet, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om uw gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan. en waarover wij u in deze verklaring informeren.

De verzendserviceprovider kan de gegevens van de ontvanger in pseudonieme vorm opslaan, d.w.z.H zonder toewijzing aan een gebruiker, om uw eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, b.v.B. om de verzending en presentatie van de nieuwsbrief technisch te optimaliseren of voor statistische doeleinden. De verzendserviceprovider gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf te schrijven of om de gegevens aan derden door te geven.

NIEUWSBRIEF - SUCCESMETING
De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamde “webbaken”, d.w.z.H een pixelgroot bestand dat vanaf onze server wordt verzonden wanneer u de nieuwsbrief opent. op voorwaarde dat we een verzendserviceprovider gebruiken van wiens server de gegevens worden opgehaald. Als onderdeel van dit ophalen wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en het tijdstip van ophalen.

Deze informatie wordt gebruikt om de dienstverlening technisch te verbeteren op basis van de technische gegevens van de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun toegangslocaties (die kunnen worden bepaald aan de hand van het IP-adres) of toegangstijden. Bij de statistische onderzoeken wordt ook bepaald of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie aan individuele nieuwsbriefontvangers worden toegewezen. Het is echter noch onze bedoeling, noch, indien gebruikt, die van de verzenddienstverlener om individuele gebruikers te monitoren. De evaluaties dienen ons veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud daaraan aan te passen of om verschillende inhoud te sturen op basis van de interesses van onze gebruikers.

Het is helaas niet mogelijk om de succesmeting afzonderlijk te herroepen; in dit geval moet het gehele nieuwsbriefabonnement worden opgezegd.

HOSTING EN E-MAILBEZORGING
De hostingdiensten die wij gebruiken dienen voor het leveren van de volgende diensten: infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte en databasediensten, e-mailbezorging, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten die wij gebruiken voor de doel van de exploitatie van dit onlineaanbod.

Hier verwerken we, of onze hostingprovider inventarisgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta- en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van dit onlineaanbod op basis van onze legitieme belangen bij het efficiënt en veilig aanbieden van dit onlineaanbod in overeenstemming met. Kunst 6 lid. 1 verlicht. f AVG i.vM Kunst 28 AVG (sluiting van een orderverwerkingscontract).

GOOGLE TAG MANAGER
Google Tag Manager is een oplossing waarmee we zogenaamde Websitetags kunnen beheren via een interface (bijv.B. Integreer Google Analytics en andere Google-marketingdiensten in ons online aanbod). De Tag Manager zelf (die de tags implementeert) verwerkt geen persoonlijke gegevens van gebruikers. Met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers wordt verwezen naar de volgende informatie over Google-services. Gebruiksrichtlijnen: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

GOOGLE ANALYTICS
We vertrouwen op onze legitieme belangen (d.w.z.H Interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons onlineaanbod in de zin van Art. 6 lid. 1 verlicht. F AVG) Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (“Google”). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het onlineaanbod door de gebruiker wordt doorgaans overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat het zal voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van ons onlineaanbod door gebruikers te evalueren, om rapporten over de activiteiten binnen dit onlineaanbod samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van dit onlineaanbod en internetgebruik . Uit de verwerkte gegevens kunnen pseudonieme gebruikersprofielen worden aangemaakt.

We gebruiken Google Analytics alleen als IP-anonimisering is geactiveerd. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

Het door de browser van de gebruiker verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen het opslaan van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Gebruikers kunnen ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over hun gebruik van het onlineaanbod verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt, door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over het datagebruik door Google, instellingen en bezwaarmogelijkheden vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) en in de instellingen voor de weergave van advertenties door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

De persoonlijke gegevens van gebruikers worden na 14 maanden verwijderd of geanonimiseerd.

GOOGLE UNIVERSAL ANALYTICS
Wij gebruiken Google Analytics in de vorm van “universal analytics”. “Universal Analytics” verwijst naar een Google Analytics-proces waarbij gebruikersanalyses worden uitgevoerd op basis van een gepseudonimiseerde gebruikers-ID en een pseudoniem profiel van de gebruiker wordt aangemaakt met informatie uit het gebruik van verschillende apparaten (zogenaamde “Tracking tussen verschillende apparaten”).

FACEBOOK PIXEL, AANGEPASTE PUBLIEK EN FACEBOOK CONVERSIE
Binnen ons online aanbod, vanwege onze legitieme belangen bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod en voor deze doeleinden, de zogenaamde. “Facebook Pixel” van het sociale netwerk Facebook, dat eigendom is van Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of als u in de EU gevestigd bent, zal Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook").

Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat het zal voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook bezoekers van ons onlineaanbod identificeren als doelgroep voor het weergeven van advertenties (zogenaamde “Facebook-advertenties”). Dienovereenkomstig gebruiken wij de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan Facebook-gebruikers die interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv.B. interesses in bepaalde onderwerpen of producten, die worden bepaald op basis van de bezochte websites), die wij doorgeven aan Facebook (zgn "Aangepaste doelgroepen"). Met behulp van de Facebook-pixel willen we er bovendien voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesses van de gebruikers en niet hinderlijk overkomen. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen we ook de effectiviteit van Facebook-advertenties begrijpen voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden, door te zien of gebruikers naar onze website zijn doorgestuurd nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt (zogenaamde "Conversie").

De gegevensverwerking door Facebook vindt plaats in het kader van het gegevensgebruiksbeleid van Facebook. Dienovereenkomstig algemene informatie over de weergave van Facebook-advertenties in het gegevensgebruiksbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy. Specifieke informatie en details over de Facebook-pixel en hoe deze werkt, kunt u vinden in de Facebook-helpsectie: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen door de Facebook-pixel en het gebruik van uw gegevens om Facebook-advertenties weer te geven. Om in te stellen welke soorten advertenties u binnen Facebook worden getoond, kunt u naar de door Facebook ingestelde pagina gaan en daar de instructies volgen over de instellingen voor op gebruik gebaseerd adverteren: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z.H ze worden voor alle apparaten gebruikt, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

U kunt ook cookies gebruiken die worden gebruikt om het bereik te meten en voor reclamedoeleinden via de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) en ook de Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/ uk/uw-advertentie-keuzes/).

ONLINE AANWEZIGHEDEN OP SOCIALE MEDIA
Wij onderhouden online aanwezigheid binnen sociale netwerken en platforms om te kunnen communiceren met klanten, geïnteresseerde partijen en gebruikers die daar actief zijn en om hen te informeren over onze diensten.

Wij willen u erop wijzen dat gebruikersgegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Dit kan risico’s voor gebruikers met zich meebrengen, omdat bijvoorbeeld:B. de handhaving van de gebruikersrechten zou moeilijker kunnen worden gemaakt. Met betrekking tot Amerikaanse aanbieders die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield willen wij erop wijzen dat zij zich daarmee verplichten om te voldoen aan de EU-normen voor gegevensbescherming.

Bovendien worden gebruikersgegevens doorgaans verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Bijvoorbeeld,B. Op basis van het gebruiksgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van de gebruikers worden gebruiksprofielen gemaakt. De gebruiksprofielen kunnen op hun beurt bijvoorbeeld worden gebruikt.B. Om advertenties te plaatsen binnen en buiten de platforms die vermoedelijk overeenkomen met de interesses van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden doorgaans cookies op de computers van de gebruikers opgeslagen, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers worden opgeslagen. Bovendien kunnen gegevens ook worden opgeslagen in de gebruiksprofielen, ongeacht de apparaten die door de gebruikers worden gebruikt (vooral als de gebruikers lid zijn van de betreffende platforms en daarop zijn ingelogd).

De verwerking van de persoonlijke gegevens van gebruikers is gebaseerd op onze legitieme belangen bij het effectief informeren van gebruikers en het communiceren met gebruikers in overeenstemming met. Kunst 6 lid. 1 verlicht. F AVG Als de gebruikers door de betreffende platformaanbieders om hun toestemming voor de hierboven beschreven gegevensverwerking worden gevraagd, is de wettelijke basis voor de verwerking Art. 6 lid. 1 verlicht. A, Kunst. 7 AVG

Voor een gedetailleerde beschrijving van de betreffende verwerking en de bezwaarmogelijkheden (opt-out) verwijzen wij naar de informatie van de hieronder gelinkte aanbieders.

Zelfs in het geval van informatieverzoeken en het doen gelden van gebruikersrechten willen wij u erop wijzen dat deze het meest effectief bij de aanbieders kunnen worden geldend gemaakt. Alleen de aanbieders hebben toegang tot gebruikersgegevens en kunnen passende maatregelen nemen en direct informatie verstrekken. Mocht u toch nog hulp nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

- Facebook, pagina's, groepen, (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) op basis van een overeenkomst over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens - Privacybeleid: https://www.facebook.com/about/privacy/, specifiek voor pagina's: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads en http://www.youronlinechoices.com, Privacyschild: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

- Google/YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS) – Verklaring gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

-Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS) – Privacybeleid/opt-out: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

-Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS) - Verklaring gegevensbescherming: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

- Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, VS) – Privacybeleid/opt-out: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

- LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland) - Verklaring gegevensbescherming https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active.

- Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland) - Verklaring gegevensbescherming/opt-out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

- Wakalet (Wakelet Limited, 76 Quay Street, Manchester, M3 4PR, Verenigd Koninkrijk) - Privacybeleid/opt-out: https://wakelet.com/privacy.html.

- Soundcloud (SoundCloud Limited, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlijn, Duitsland) - Verklaring gegevensbescherming/opt-out: https://soundcloud.com/pages/privacy.

INTEGRATIE VAN DIENSTEN EN INHOUD VAN DERDEN
Binnen ons online aanbod vertrouwen we op onze legitieme belangen (d.w.z.H Interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons onlineaanbod in de zin van Art. 6 lid. 1 verlicht. F AVG) inhoud of dienstaanbiedingen van derden om hun inhoud en diensten te gebruiken, zoals:B. Video’s of lettertypen integreren (hierna “inhoud” genoemd).

Hierbij wordt er altijd van uitgegaan dat de externe aanbieders van deze inhoud op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruiker, omdat zij zonder het IP-adres de inhoud niet naar hun browser zouden kunnen sturen. Om deze inhoud weer te geven is daarom het IP-adres nodig. Wij streven ernaar alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Derden kunnen ook zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel “webbeacons” genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De “pixeltags” kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina’s van deze website te evalueren. De pseudonieme informatie kan ook in cookies op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen en kan onder meer technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd en andere informatie over het gebruik van ons onlineaanbod bevatten, evenals gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

VIMEO
We kunnen de video's van het “Vimeo”-platform van de provider Vimeo Inc. gebruiken., Ter attentie van: Juridische afdeling, 555 West 18th Street New York, New York 10011, VS. Verklaring gegevensbescherming: https://vimeo.com/privacy. Wij willen u erop wijzen dat Vimeo Google Analytics kan gebruiken en verwijzen naar de gegevensbeschermingsverklaring (https://policies.google.com/privacy), evenals de opt-outmogelijkheden voor Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) of de instellingen van Google voor gegevensgebruik voor marketingdoeleinden ().

YOUTUBE
Wij integreren de video's van het “YouTube”-platform van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Verklaring gegevensbescherming: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

GOOGLE RECAPTCHA
We integreren de botdetectiefunctie, b.v.B. bij het invullen van onlineformulieren (“ReCaptcha”) van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Verklaring gegevensbescherming: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

GOOGLE MAPS
We gebruiken de kaarten van de dienst “Google Maps” van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. De verwerkte gegevens kunnen met name de IP-adressen en locatiegegevens van gebruikers omvatten, die echter niet zonder hun toestemming worden verzameld (meestal uitgevoerd als onderdeel van de instellingen van hun mobiele apparaten). De gegevens kunnen in de VS worden verwerkt. Verklaring gegevensbescherming: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

GEBRUIK VAN SOCIALE PLUGINS VAN FACEBOOK
We gebruiken op basis van onze legitieme belangen (d.w.z.H Interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons onlineaanbod in de zin van Art. 6 lid. 1 verlicht. F AVG) sociale plug-ins (“plug-ins”) van het sociale netwerk Facebook.com, eigendom van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook")

Hiervoor kunt u b.v.B. Hieronder valt inhoud zoals afbeeldingen, video's of teksten en knoppen waarmee gebruikers inhoud uit dit onlineaanbod binnen Facebook kunnen delen. De lijst en het uiterlijk van de sociale plug-ins van Facebook kunt u hier bekijken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat het zal voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Wanneer een gebruiker een functie van dit onlineaanbod bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt zijn apparaat een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook rechtstreeks naar het apparaat van de gebruiker verzonden en in het onlineaanbod geïntegreerd. Op basis van de verwerkte gegevens kunnen gebruikersgebruiksprofielen worden gemaakt. Wij hebben daarom geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Facebook met behulp van deze plug-in verzamelt en informeren gebruikers daarom op basis van ons kennisniveau.

Door de integratie van de plug-ins ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de betreffende pagina van het onlineaanbod heeft bezocht. Als de gebruiker bij Facebook is ingelogd, kan Facebook het bezoek aan zijn of haar Facebook-account toewijzen. Wanneer gebruikers met de plug-ins interageren, bijvoorbeeld door op de Like-knop te klikken of een opmerking achter te laten, wordt de betreffende informatie van uw apparaat rechtstreeks naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, bestaat nog steeds de mogelijkheid dat Facebook zijn IP-adres achterhaalt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de bijbehorende rechten en instellingsmogelijkheden om de privacy van gebruikers te beschermen, zijn te vinden in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Als een gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook via dit onlineaanbod gegevens over hem verzamelt en koppelt aan zijn op Facebook opgeslagen lidgegevens, moet hij zich bij Facebook afmelden en zijn cookies verwijderen voordat hij ons onlineaanbod gebruikt . Verdere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk binnen de Facebook-profielinstellingen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z.H ze worden voor alle apparaten gebruikt, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

TWITTER
Binnen ons online aanbod worden functies en inhoud van de Twitter-dienst, aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Voor dit doeleinde kunnen b.v.B. Hieronder valt inhoud zoals afbeeldingen, video's of teksten en knoppen waarmee gebruikers inhoud uit dit onlineaanbod binnen Twitter kunnen delen.

Als de gebruikers lid zijn van het Twitter-platform, kan Twitter het bovenstaande opvragen.G Wijs daar inhoud en functies toe aan de gebruikersprofielen. Twitter is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat het zal voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Verklaring gegevensbescherming: https://twitter.com/de/privacy, opt-out: https://twitter.com/personalization

INSTAGRAM
Binnen ons online aanbod worden functies en inhoud van de Instagram-dienst, aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Voor dit doeleinde kunnen b.v.B. Hierbij valt te denken aan content zoals afbeeldingen, video’s of teksten en knoppen waarmee gebruikers content uit dit online aanbod binnen Instagram kunnen delen. Als de gebruikers lid zijn van het Instagram-platform, kan Instagram het bovenstaande opvragen.G Wijs daar inhoud en functies toe aan de gebruikersprofielen. Privacybeleid van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.